Bồ Tát Đại Thế Chí

Đồ cúng Tâm Linh Việt - Nơi lưu giữ bản sắc văn hóa VN
Bồ Tát Đại Thế Chí
Ngày đăng: 23/04/2023 14:41:40:PM   -     Lượt xem: 821
 Mục lục bài viết
  Ngài được gọi là Bồ Tát Đại Thế Chí, vì Ngài dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, làm cho chúng sinh trong mười phương thế giới thoát khổ thành tựu quả vị Vô thượng bồ đề.
   
  Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Thế Chí
   

  Đại Thế Chí là một vị Bồ tát của ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo đại thừa.

  Ý nghĩa danh hiệu: Bồ tát Đại Thế Chí còn gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát... Ngài được gọi là Đại Thế Chí Bồ tát, vì Ngài dùng ánh sáng trí tuệ chiếu khắp muôn loài, làm cho chúng sinh trong mười phương thế giới thoát khổ thành tựu quả vị Vô thượng bồ đề.
   
   
  Ngài được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, vì Ngài có hạnh nguyện đại hùng, đại lực và đại từ bi, dùng hạnh nguyện này để trụ trong Ta bà thế giới điều phục và tiếp độ hạng chúng sinh cang cường khó độ. Ngài còn có tên là Đại Tinh Tấn Bồ tát, vì Ngài có sức tinh tấn vĩ đại, điều phục các phiền não và giáo hoá chúng sinh không bao giờ mệt mỏi. Ngài còn được gọi là Vô Biên Quang Bồ tát, vì nơi thân Ngài có màu vàng tử kim chiếu khắp mười phương thế giới. Ngài là vị Bồ tát đã thành Phật trong kiếp quá khứ, nhưng vì bi nguyện độ sinh mà thị hiện thân Đẳng giác Bồ tát, là một trong Tây phương tam thánh, vì trợ hóa Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh mà hiện thân làm vị Tỳ kheo. Bồ tát thường đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà, còn Quán Thế Âm Bồ tát đứng bên tay phải của Đức Phật A Di Đà, để biểu thị Ngài là một trong các vị thượng thủ trong chúng hội Bồ tát. Người ta thường gọi là tượng Di Đà Tam Tôn. Bồ tát Quán Thế Âm biểu thị cho tinh thần đại bi, Bồ tát Đại Thế Chí biểu thị cho tinh thần đại trí, qua đó nhằm nói lên ý nghĩa người tu hành cần phải có “bi trí viên mãn” mới thành tựu được Phật đạo. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, vô lượng hằng sa kiếp về trước thời Phật Bảo Tạng, Ngài là thái tử Ni Ma và Bồ tát Quán Thế Âm là thái tử Bất Huyền - đều là con của vua Vô Tránh Niệm. Bấy giờ vua Vô Tránh Niệm cùng với hai vị thái tử đến đạo tràng cúng dường Phật Bảo Tạng. Sau khi nghe Phật thuyết pháp, vua cùng hai vị thái tử phát Bồ đề tâm và được Phật Thọ Ký tương lai sẽ  thành Phật. Vua Vô Tránh Niệm tương lai sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà Như Lai ở thế giới Tây phương Cực Lạc, thái tử Bất Huyền sẽ thành Phật hiệu là Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai, còn thái tử Ni Ma sẽ thành Phật hiệu là Thiện trụ công đức bảo vương Như Lai.
   
  Xem thêm: Tụng chú đại bi
   
  Tóm lại, Bồ tát Đại Thế Chí - vị Bồ tát có nhân duyên rất lớn đối với chúng sinh trong thế giới Ta bà. Ngài là vị Bồ tát đã thành Phật trong kiếp quá khứ, nhưng vì tình thương chúng sinh bao la mà thừa nguyện tái lai, thị hiện làm thân Bồ tát để trợ giúp Phật A Di Đà giáo hóa và tiếp dẫn chúng sinh khổ đau trong mười phương thế giới. Việc đoạn trừ phiền não, thoát ly sinh tử, thành tựu Phật đạo, giáo hoá chúng sinh là mục tiêu rốt ráo của người học Phật, đó cũng là mục đích tột cùng mà Bồ tát Đại Thế Chí tuy đã thành Phật nhưng không an trụ Niết Bàn hưởng thọ pháp lạc, vẫn hiện thân Bồ tát vào cõi Ta bà ác trước để giáo hoá chúng sinh. Với lý tưởng độ sinh cao cả, với tinh thần đại hùng đại lực đại từ bi, ngày nào chúng sinh trên cuộc đời này còn đau khổ thì ngày đó Bồ tát vẫn còn miệt mài làm công việc độ sinh trong bể cả sinh tử để tiếp dẫn tất cả chúng sinh đưa đến cõi Niết bàn. Ngày 13-7 ÂL hằng năm là ngày vía kỷ niệm Bồ tát Đại Thế Chí đản sinh. Câu niệm danh hiệu của Ngài là: “Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát”.
   
  Tag: Thông tin, Đồ Cúng Tâm Linh Việt - Nơi lưu giữ bản sắc văn hóa Việt Nam
  Trang chủ
  Menu
  Gọi Ngay
  Chat
  Liên Hệ